• Akreditované testovacie centrum sa zameriava predovšetkým na prípravu záujemcov o získanie certifikátov ICDL. Hlavnou činnosťou testovacieho centra je realizácia prípravných kurzov formou školení a testovania v rámci certifikácie ICDL. Po úspešnom absolvovaní testovania vydáva ATC absolventom certifikát ICDL. Medzi ďalšie činnosti ATC patrí aj administratívna či poradenská činnosť v súvislosti s ICDL.

 • Školenia ATC

  Umožňujú nadobudnúť vedomosti nevyhnutné na získanie certifikátu ICDL

  Základy práce s počítačom

  Absolvent bude schopný samostatne pracovať s počítačom pomocou OS Windows a bude vedieť využívať niektoré aplikácie príslušenstva Windows.

  Obsah kurzu:

  • Čo je osobný počítač, definícia, využitie
  • Hardware - popis činností základných súčastí v počítača
  • Software - základné rozdelenie programov podľa typu a funkčnosti
  • Čo je Windows - pracovná plocha, okná, ikony, tlačidlá
  • Práca s programami - Kalkulačka, Poznámkový blok, Skicár
  • Práca so súbormi a adresármi - uloženie súboru na disk, otvorenie súboru z disku, premenovanie, kopírovanie, presúvanie, odstránenie, vytvorenie odkazu
  • Nastavenia Windows - dátum a čas, klávesnica, myš a obrazovka
  • Položka "Pomocník"

  Základy práce s MS Word

  Absolvent bude schopný samostatne vytvoriť, jednoducho upraviť a vytlačiť dokument vytvorený v programe MS Word.

  Obsah kurzu:

  • Použitie programu - pracovné prostredie, hlavné menu, panely s nástrojmi
  • Písanie textu - zásady, použitie preddefinovaných štýlov
  • Práca s dokumentom - uloženie, načítanie, ukončenie práce, otvorenie viacerých dokumentov naraz
  • Práca so schránkou - označenie textu, funkcie: kopírovať, vystrihnúť, prilepiť
  • Formát písma - typ, rez, veľkosť, farba, farba a podčiarknutie
  • Formát odseku - zarovnanie, zarážky, medzery, riadkovanie
  • Odrážky a číslovanie - použitie odrážky alebo čísla pred odsekom
  • Vkladanie objektov do dokumentu
  • Nástroje - Pravopis a gramatika - možnosti kontroly napísaného textu
  • Tlač dokumentu - ukážka pred tlačou, nastavenie strany a tlač

  Práca s MS Excel

  Absolvent bude schopný vytvoriť tabuľku, v ktorej využije základné matematické operácie a štatistické funkcie. Z danej tabuľky vytvoriť graf a tabuľku spolu s grafom vytlačiť. Absolvent bude schopný podľa vlastných požiadaviek a predstáv upraviť vzhľad tabuľky, využiť funkcie pre výpočty v bunkách, ktoré spĺňajú zadané kritérium, triediť údaje podľa nastaveného filtra.

  Obsah kurzu:

  • Základné oboznámenie sa s programom
  • Popis súčastí pracovnej plochy - zošit, hárok, stĺpec, riadok, bunka
  • Práca so schránkou. Funkcie - Vystrihnúť, Kopírovať, Prilepiť, Vymazať
  • Práca s diskom a disketou - uloženie a otvorenie zošita, ukončenie práce
  • Vzorce - zadávanie vzorcov, využitie základných matematických operácií
  • Vloženie funkcie - SUMA, PRIEMER, MAX, MIN
  • Grafy - vytvorenie grafu pomocou nástroja sprievodca grafom
  • Formátovanie tabuľky - formát bunky, kopírovanie formátu a vymazanie formátu
  • Úpravy - hľadať, nahradiť a prejsť na
  • Údaje - zoradiť a automatický filter
  • Tlač - vytlačenie tabuľky, grafu a tabuľky spolu s grafom

  Základy práce s MS PowerPoint

  Absolvent bude schopný vytvoriť jednoduchú elektronickú prezentáciu.

  Obsah kurzu:

  • Užívateľské prostredie, definícia objektu, základné pojmy (prezentácia, snímok...)
  • Vloženie novej snímky, rozvrhnutie snímky, šablóna návrhu
  • Načítanie, uloženie prezentácie na disk
  • Začiatok tvorby prezentácie, šablóny a sprievodcovia šablónami
  • Vloženie objektu do snímku
  • Prenesenie objektu z iného programu

  Základy práce s MS Access

  Absolvent bude schopný samostatne pracovať s programom MS Access na základnej úrovni s využitím základných funkcií programu.

  Obsah kurzu:

  • MS Access: charakteristika, funkčné možnosti, ovládacie prvky.
  • Tabuľky: štruktúra, primárny kľúč, vkladanie a úprava dát, uloženie
  • Dotazy: charakteristika, tvorba
  • Formuláre: definícia, využitie v praxi , tvorba
  • Tlačové zostavy: tvorba a využitie

  Základy práce s MS Outlook

  Absolvent bude vedieť pracovať s elektronickou poštou, bude vedieť používať kalendár na organizovanie času a bude si vedieť evidovať kontakty pomocou MS Outlook.

  Obsah kurzu:

  • Využitie programu a jeho základné princípy
  • Elektronická pošta - doručená, odoslaná, odstránená, práca so správou (odpovedať, poslať ďalej, vymazať, uložiť, vytlačiť)
  • Ďalšie funkcie programu - kalendár, úlohy, poznámky, denník

  Práca s MS Internet Explorer

  Absolvent kurzu bude vedieť samostatne pracovať s internetom a jeho službami.

  Obsah kurzu:

  • Definícia a princíp fungovania internetu
  • Služby Internetu (www, ftp, vyhľadávacie servery, ...)
  • Ukladanie informácii z internetu na PC - download
  • Komunikácia na internete - chat princíp, MS Netmeeting
  • Technické zabezpečenie internetu