• O ECDL

   

  ECDL (European Computer Driving Licence - po novom ICDL: International Computer Driving Licence ) je medzinárodne uznávaný certifikát, doporučený v rámci Európskej únie ako štandard základnej informačnej gramotnosti. Mal by ho spĺňať každý, kto využíva pri svojej práci informačné technológie.

   

  Certifikát ECDL je určený pre bežného používateľa osobných počítačov a deklaruje, že je jeho držiteľ vybavený príslušnými základnými vedomosťami a zručnosťami pre efektívne a všestranné využívanie osobných počítačov v súčasnej fáze rozvoja a využívania informačných technológií.

  Certifikáty majú časovo neobmedzenú platnosť a je možné vydať aj medzinárodné potvrdenie o úspešne vykonaných skúškach.

   

  Certifikát potvrdzuje schopnosť jeho držiteľa efektívne využívať informačné technológie (IT) v konkrétnych oblastiach. Certifikát potvrdzuje aj dosiahnutú úroveň ECDL profilu podľa toho, či držiteľ splnil požiadavky a absolvoval minimálne 4 resp. 7 modulov, pričom 4 moduly sú povinné a ostatné sú voliteľné (čím nahradzuje v minulosti vydávané špeciálne certifikáty vydávané pre úrovne profilu ECDL - ECDL Base, ECDL Standard, ECDL Advanced a ECDL Expert). Doklad vystavuje Kancelária ECDL na základe žiadosti akreditovaného testovacieho centra.

   

  Prihlásenie na čiastkové skúšky z modulov ECDL nie je podmieňované žiadnymi predchádzajúcimi kurzami. Príslušné testy je možné vykonať v ľubovoľnom akreditovanom stredisku za jednotné ceny, vyhlásené nositeľom licencie testovania ECDL v SR (Slovenská informatická spoločnosť - SIS).

   

  Úspešné absolvovanie testov sa potvrdzuje vydaním certifikátu ECDL Profile Certificate pre jeden z medzinárodne odporúčaných profilov spôsobilosti.

   

  Indexy ECDL:

  • Index ECDL Quatro - doklad, ktorý oprávňuje záujemcu využívať systém ECDL na vykonanie skúšok zo štyroch modulov podľa sylabu ECDL alebo ECDL Advanced. Index platí 3 roky odo dňa prvej skúšky. Do tohto dokladu sa zapisujú len úspešne vykonané testy. Doklad je podkladom na vydanie certifikátu ECDL. Uchádzač môže Index zakúpiť len v akreditovaných testovacích centrách . Centrá zakupujú Index v Kancelárii ECDL. Každý držiteľ Indexu má právo využívať vzdelávacie služby poskytované SISp na jej webových stránkach a pristupovať k svojmu osobnému záznamu o stave skúšok ECDL.
  • Index ECDL Profile - doklad, ktorý oprávňuje uchádzača využívať systém ECDL na vykonanie skúšok z ľubovoľného počtu modulov v náročnosti podľa sylabu ECDL alebo ECDL Advanced. Index platí 4 roky odo dňa prvej skúšky. Do tohto dokladu sa zapisujú len úspešne vykonané testy. Doklad je podkladom na vydanie certifikátu ECDL. Uchádzač môže Index zakúpiť len v akreditovaných testovacích centrách. Centrá zakupujú Index v Kancelárii ECDL. Každý držiteľ Indexu má právo využívať vzdelávacie služby poskytované SISp na jej webových stránkach a pristupovať k svojmu osobnému záznamu o stave skúšok ECDL.

  Digitálna gramotnosť (ECDL Base)

  Vlastník certifikátu dokáže efektívne využívať základné informačné technológie

  Úspešné absolvovanie štyroch testov zo štyroch modulov na základnej úrovni

  Digitálna kvalifikovanosť (ECDL Standard)

  Vlastník certifikátu dokáže efektívne využívať vyššie informačné technológie

  Úspešné absolvovanie siedmich testov zo siedmich modulov na základnej úrovni

  Digitálna odbornosť (ECDL Expert)

  Vlastník certifikátu dokáže efektívne využívať vybrané informačné technológie na profesionálnej úrovni

  Úspešné absolvovanie troch testov z troch modulov na pokročilej úrovni

 • Moduly ECDL

  Sylabus ECDL podrobne stanovuje okruh požadovaných znalostí a zručností potrebných pre využívanie osobných počítačov.

  Okruh znalostí a zručností je rozdelený do niekoľkých tematických celkov – modulov.

 • M2. Základy práce s počítačom

  Computer Essentials, syllabus version 1.0

  • Základné pojmy: IKT, hardvér a bežné zariadenia, softvér a bežné aplikácie, typy softvérových licencií, spustenie a vypnutie počítača
  • Práca s pracovnou plochou, ikonami, oknami, prispôsobovanie základných nastavení operačného systému, vytvorenie jednoduchého textového dokumentu a jeho tlač
  • Súbory a priečinky, ich filozofia, tvorba štruktúry a práca s nimi, správa súborov, kompresia a obnova súborov
  • Základné pojmy z počítačových sietí, základy prístupu k nim, princípy ochrany údajov a zariadení, škodlivý softvér
  • Ochrana zdravia a životného prostredia

  M3. Spracovanie textu

  Word Processing, syllabus version 6.0

  • Spustenie textového procesora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
  • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie dokumentu a práca s viacerými dokumentami súčasne
  • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie určitej skupiny dát (textu)
  • Formátovanie písma, odseky a vytváranie vzorov pre úpravu textu
  • Formátovanie dokumentu ako celku, stránkovanie, hlavičky, päty, poznámky, pravopis
  • Tvorba tabuliek, obrázkov a grafických objektov v dokumente a práca s nimi
  • Vkladanie objektov do dokumentu a hromadná korešpondencia
  • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia

  M4. Tabuľkový kalkulátor

  Spreadsheets, syllabus version 6.0

  • Spustenie tabuľkového kalkulátora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
  • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie tabuľky a práca s viacerými tabuľkami súčasne
  • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie obsahu bunky tabuľky
  • Využívanie vzorcov a funkcií pre automatické vyplňovanie buniek tabuľky
  • Formátovanie obsahu buniek – čísel, textu
  • Formátovanie tabuľky ako celku, pravopis, hlavičky, päty
  • Vkladanie objektov do tabuľky, automatická tvorba diagramov a grafov z dát tabuľky
  • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia

  M5. Používanie databáz

  Using Databases, syllabus version 6.0

  • Spustenie databázového systému, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
  • Vytvorenie databázy – návrh jej štruktúry, definícia kľúčov a návrh jej vzhľadu
  • Aktualizácia databázy
  • Tvorba formulárov a úprava ich vzhľadu
  • Výber a triedenie informácií, formulácia dotazov
  • Prezentácia vybraných informácií – tvorba zostáv

  M6. Prezentácia

  Presentation, syllabus version 6.0

  • Spustenie prezentačnej aplikácie, princíp práce s ňou a úprava základných nastavení
  • Tvorba prezentácie a základné operácie v nej – kopírovanie, presúvanie a mazanie textov, grafiky a obrázkov
  • Formátovanie textu a textových rámčekov
  • Využívanie grafiky, diagramov, obrázkov a ďalších objektov
  • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia
  • Efekty počítačovej prezentácie – animácia, prelínanie
  • Riadenie prezentácie – spustenie od stanoveného bodu, skrytie vybraných priesvitiek, navigácia

  M7. Základy práce online

  Online Essentials, syllabus version 1.0

  • Základné pojmy z prezerania webových stránok, z bezpečnosti a ochrany, základné nástroje, úprava základných nastavení
  • Tvorba záložiek a ich organizácia, práca s výstupmi z webu
  • Vyhľadávacie nástroje pre Web, kritické hodnotenie získaného výsledku, autorské práva získaných dokumentov
  • Základné pojmy z elektronickej komunikácie: virtuálne komunity, elektronická pošta atď.
  • Elektronické správy: nastavenia aplikácie, odosielanie správ, prijímanie správ, práca s adresármi a distribučnými zoznamami
  • Organizovanie elektronických správ
  • Používanie elektronických kalendárov

  M9. Práca s obrázkami a grafikou

  Image Editing, syllabus version 2.0

  • Základné pojmy z oblasti zobrazovania - digitálne obrázky, grafické formáty, modely
  • Získavanie obrázkov, spustenie grafického editora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení na zvýšenie produktivity
  • Manipulácia s obrázkami, vrstvami v obrázku, s textom v obrázku
  • Používanie efektov a filtrov
  • Doplnenie obrázka pomocou nástrojov na kreslenie, maľovanie a tlač obrázka

  M12. Bezpečnosť pri práci s IKT

  IT Security, syllabus version 2.0

  • Základné pojmy z oblasti informačnej bezpečnosti - ohrozenia údajov, osobnej bezpečnosti, bezpečnosti súborov
  • Ochrana počítača, príslušných zariadení, počítačovej siete pred škodlivým softvérom a neautorizovaným prístupom
  • Bezpečnosť počítačových sietí - rozpoznávať typy počítačových sietí a pripojení a rozumieť špecializovaným pojmom z ich ochrany
  • Zásady bezpečného pohybu po internete a komunikácie na internete
  • Bezpečnostné otázky z oblasti elektronickej komunikácie vrátane elektronickej pošty a komunikácie v reálnom čase
  • Bezpečná správa údajov - správne zálohovanie, obnovovanie a bezpečná likvidácia údajov

  M16. Computing

  Základy informatického myslenia a programovania, syllabus version 1.0

  • Pojmy z oblasti programovania, IT myslenia, činnosti spojené s programovaním
  • Rozumieť technikám informatického myslenia a používať ich
  • Zapisovať, ladiť a opravovať algoritmy pre program s použitím blokových schém a pseudokódu
  • Programové štruktúry konkrétne: premenné, dátové typy, logické konštrukcie v programe
  • Zvyšovať efektivitu programu pomocou iterácie, podmienených príkazov, podprogramov, príkazov naviazaných na udalosti
  • Testovať a ladiť program
  • Bezpečná správa údajov - zálohovanie, obnovovanie a likvidácia údajov

  M17. Digitálny marketing

  Digital Marketing, syllabus version 1.0

  • Princíp  a pojmy v oblasti digitálneho marketingu vrátane výhod, obmedzení a plánovania
  • Formy prezentovania sa na internete a vlastnosti prezentovania sa
  • Typy sociálnych médií, nastavenie a používanie najbežnejšie z nich,
  • Nástroje pre správu a vyhodnocovanie sociálnych médií,  pre plánovanie príspevkov a prípravu upozornení,
  • Techniky marketingu a online reklamy vrátane  vyhľadávačov, elektronickej pošty alebo mobilných technológií na tento účel,
  • Analytické nástroje na sledovanie a zvyšovanie účinnosti marketingových kampaní

  AM3. Pokročilá práca s textom

  Advanced Word Processing, syllabus version 2.0

  • Formátovanie: aplikovanie pokročilého formátovania textu, odseku, stĺpca a tabuľky, konvertovanie textu na tabuľku a naopak,
  • Odkazovanie: práca s prvkami odkazov ako sú poznámky pod čiarou, koncové poznámky a popis (legenda), vytváranie obsahu, indexov (registre) a krížových odkazov, zvyšovanie produktivity práce: využívanie polí, formulárov a šablón,
  • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie pokročilých techník hromadnej korešpondencie a práca s automatickými prvkami ako sú makrá,
  • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie prvkov prepojenia a vkladanie objektov za účelom integrácie údajov, revízia dokumentov: súbežná spolupráca (online) na dokumentoch, vykonávanie ich revízie, práca s nadradenými dokumentmi a vnorenými dokumentmi, aplikovanie prvkov zabezpečenia na dokumenty,
  • Príprava tlače dokumentu: práca s vodotlačou v dokumente, práca so sekciami, hlavičkami a pätami.

         Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov M2, M3, M7

  AM4. Pokročilá práca s tabuľkami

  Advanced Spreadsheets, syllabus version 2.0

  • Formátovanie: aplikovanie pokročilých možností formátovania ako sú podmienené formátovanie,  prispôsobené formátovanie čísel a pokročilé zaobchádzanie s pracovnými hárkami,
  • Funkcie a vzorce: používanie funkcií spojených s logickými, štatistickými, finančnými a matematickými úkonmi (operáciami),
  • Grafy: vytváranie grafov a používanie pokročilých postupov formátovania grafov,
  • Analýza: práca s tabuľkami a zoznamami za účelom analýzy, filtrovania a triedenia údajov, vytváranie a používanie scenárov,
  • Overovanie a kontrola: overovanie a kontrola údajov v zošite,
  • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie pomenovaných rozsahov (oblastí) buniek, makier a šablón,
  • Zvyšovanie produktivity práce: používanie prvkov prepojenia, vloženia a importu za účelom integrácie údajov,
  • Revízia zošitov: súbežná (online) spolupráca pri práci so zošitmi, vykonávanie kontroly (revízie) zošitov, aplikovanie prvkov zabezpečenia zošitov.

         Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov M2, M4

  AM5. Pokročilá práca s databázou

  Advanced Databases, syllabus version, 2.0

  • Databázové pojmy: zvládnutie kľúčových pojmov z oblasti vývoja a využívania databáz,
  • Tabuľky a vzťahy (relácie): vytvorenie relačnej databázy s využitím pokročilých prvkov pri vytváraní tabuliek a komplexných relácií (vzťahov) medzi tabuľkami,
  • Dotazy: navrhovanie a používanie dotazov na vytvorenie tabuľky, aktualizovanie, odstraňovanie (vymazávanie) a pridávanie údajov, vylepšovanie dotazov s použitím zástupných znakov, parametrov a výpočtov,
  • Formuláre: používanie ovládacích prvkov a podformulárov za účelom rozšírenia možností formulárov a zlepšenia ich funkcionality,
  • Zostavy: vytváranie ovládacích prvkov zostáv za účelom vykonávania výpočtov, vytváranie podzostavy a rozširovanie možností prezentácie zostavy,
  • Zvyšovanie produktivity práce: práca s makrami, používanie prvkov prepojenia a importu za účelom integrácie údajov.

         Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov M2, M5, M7

  AM6. Pokročilá práca s prezentáciou

  Advanced Presentation, syllabus version 2.0

  • Plánovanie prezentácie: rozlišovanie cieľového publika a branie do úvahy miesta konania pri plánovaní prezentácie,
  • Predlohy snímok a šablóny: vytváranie, modifikovanie šablóny a formátovanie pozadia snímok,
  • Grafické objekty: vylepšovanie prezentácie s využitím zabudovaných nástrojov na kreslenie a nástrojov na úpravu obrázkov,
  • Grafy a diagramy: aplikovanie pokročilých postupov formátovania grafov a vytvárania a úpravy diagramov,
  • Multimédiá: vkladanie videí, zvuku a využívanie zabudovaných nástrojov na animáciu,
  • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie postupov prepojenia, vloženia, importu a exportu za účelom integrácie údajov,
  • Ovládanie prezentácie: práca s vlastnými postupmi prezentácie snímok, využívanie nastavenia postupov prezentácie snímok a usmerňovanie priebehu prezentácie.

         Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu M2, M3, M6, M7